قیمت لمینت دندان

لمینت دندان بخاطر اینکه از مواد خارجی تهیه و استفاده میشود و از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور ، ارائه قیمت بصورت لیست وار و مرحله به مرحله کار غیر ممکنی میباشد.

معمولا هزینه لمینت دندان از حدود ۱ میلیون تومان شروع میشود.

شما عزیزان با گرفتن وقت از دندانپزشکی یزدی زاده میتوانند از مشاوره و قیمت های بروز بهرمند شوند.